Privacyverklaring

Design voor buiten Design voor buiten, gevestigd aan Eenerstraat 19, 9331HA Norg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.designvoorbuiten.nl

Eenerstraat 19

9331HA Norg

WhatsApp: 06-14503232

W. Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Design voor buiten Hij/zij is te bereiken via info@designvoorbuiten.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Design voor buiten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@designvoorbuiten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Design voor buiten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Design voor buiten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Design voor buiten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Artikelen kopen en laten bezorgen

De artikelen die je in onze webshop koopt kun je laten thuisbezorgen en op afspraak afhalen in Norg. Tijdens het bestellen verwerken we verschillende gegevens om je bestelling te volgen.

Vanaf het moment dat je artikelen in onze webshop besteld verwerken we de volgende gegevens:

 • Wat u bestelt (o.a. aantal, soort artikelen, BTW en bezorgkosten)
 • Transactiegegevens (manier van betalen, uw rekeningnummer en betaalgegevens)
 • Bezorgwijze (thuisbezorgd of ophalen)
 • Naam, adres, woonplaats en bezorgdatum
 • Gegevens om u bestelling te volgen
 • Overige accountgegevens indien nodig
 • Informatie over de acceptatie van je bestelling

Als je artikelen bestelt bij Design voor buiten ga je een koopovereenkomst met ons aan. Op elk aanbod en elke koopovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Design voor buiten neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Design voor buiten) tussen zit. Design voor buiten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Design voor buiten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen:

De bewaartermijn van 7 jaar geldt voor de volgende categorieën:

 • Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
 • Belastingdocumentatie en rapportage  van levering van goederen, geïmporteerde en geëxplodeerde goederen en andere relevante gegevens
 • ingediende klachten
 • Betalingsoverzicht/facturen
 • Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen
 • Alle inkooprapporten van goederen, import en export

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Design voor buiten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Webwinkel Keur

Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkel Keur. Als u een review achterlaat via Webwinkel Keur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Webwinkel Keur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Webwinkel Keur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Webwinkel Keur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Webwinkel Keur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Webwinkel Keur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Webwinkel Keur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Webwinkel Keur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Webwinkel Keur derden inschakelt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Design voor buiten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Design voor buiten en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@designvoorbuiten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Design voor buiten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Design voor buiten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@designvoorbuiten.nl